НОВИНИ

   
         

5.12.2016.

 
   

ПОКАНА

 ДО РОДИТЕЛИТЕ/ НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ ПГХТБТ МАРИЯ КЮРИ ГР.РАЗГРАД

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 14.12.2016 г., от 16:30 часа в Учителската стая свиквам събрание на родителите/ настойниците на учениците от ПГХТБТ Мария Кюри, определени на първи етап на срещи с всеки клас във връзка с учредяването на обществен съвет към училището, съгласно чл.265 от Закона за предучилищно и училищно образование.

Събранието ще протече при следния дневен ред:

1. Избор на протоколчик.

2. Избор на родители/ настойници/ и общественици за членове на обществения съвет и техните резервни членове.

3. Други. 

СТОЙЧО СТОЕВ
ДИРЕКТОР

   

Покана от Директора на
ПГХТБТ "Мария Кюри" - Разград до Родителите/Настойниците на учениците за учрудяване на Обществен съвет.