НОВИНИ

   
         

20.04.2017.

 
   

ПОКАНА

 за заседание на Обществения съвет

 

      В изпълнение на чл.20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най учтиво Ви каня на заседание на Обществения съвет към гимназията, което ще се проведе на 27 април 2017 г. от 18.00 часа в Учителската стая на ПГХТБТ Мария Кюри при следния

 ДНЕВЕН РЕД

        1.   Обсъждане и приемане на тримесечния отчет за изпълнението на бюджета в изпълнение на чл.291 от Закона за предучилищното и училищно образование.

2.            2. Определяне до трима представители на родителите на учениците, които да присъстват като наблюдатели при провеждането на държавните зрелостни изпити на 19 и 22 май, 2017 година в изпълнение на чл.231, ал.1, т.2а, чл.29 от Наредба №3 от 17.05.2004г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити.

3.      3. Информация за предприетите действия по реализиране държавния план прием за 2017/2018 учебна година.

4.   .      4. Разни.

СТАНКА ДАМЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС

   

Покана за заседание на
Обществения съвет.