ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ  
 

09.05.2019

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма
 
 

09.05.2019

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
 
 

09.05.2019

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
 

09.05.2019

Вътрешни правила
за достъп до обществена информация
 
    Приемане и преместване ученици  
    Издаване на диплома за средно образование  
    Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование  
    Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити  
    Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити  
    Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование удостоверения, свидетелства, дипломи  
    Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация  
    Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация  
    Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация /влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година/  
    Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование /влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година/